A református cursilloról

A cursillo egy 70 éves múltra visszatekintő evangelizáló, hitmélyítő alkalom. Spanyol eredetű, a neve a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. Háromnapos összejövetel, amelyen lehetőség nyílik a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. A keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja.
A cursillót, bár lelkészek részvételével, de nagyrészt nem lelkész egyháztagok tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.
A cursillo, a Biblia alapján segít abban eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. Segít elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretet, és Atyánk személyesen megszólít bennünket, és gondot visel ránk. A cursilló célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.

A református cursillo nem akar különálló új közösséget létrehozni a református egyházon belül, vagy amellett. Az alapvető cél az, hogy a cursilloban megújul, megerősödött testvérek a saját gyülekezetükbe visszatérve legyenek ott só és kovász, lámpás, hegyen épített város. Akiknek addig nem volt gyülekezetük, azokat megpróbáljuk gyülekezeti közösségbe bekapcsolni.

Mindazonáltal nem kizárt, hogy a cursillon részt vettek így is találkozzanak. Gyülekezetünkből sokan vettünk már részt cursillon, így havi rendszerességgel tartunk ún. „cursillos bibliaórát” is. Ezek az alkalmak nyitottak, bárki részt vehet rajta, így sok rendszeres látogatója van a környező gyülekezetekből is.

A református cursilloról olvashatunk még a www.refcursillo.hu honlapon, valamint a facebookon is.