Keresztelő

A keresztség sákramentumát, ÁLTALÁBAN MINDEN HÓNAP ELSŐ VASÁRNAPJÁN, a gyülekezet közösségében, az istentisztelet keretében szolgáltatjuk ki.


A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása előtt - a gyülekezet vezető testületének határozata szerint - 3 beszélgetésre kell, hogy sor kerüljön a szülőkkel, keresztszülőkkel. A keresztelni kívánó család ugyancsak 3 alkalommal részt kell, hogy vegyen a gyülekezet valamelyik igei alkalmán. Ezek a találkozások segítik a megismerkedést, a gyülekezet közösségébe való beilleszkedést és a szertartás menetének, tartalmának végiggondolását.
Gyülekezetünkben gyermekeket és felnőtteket is keresztelünk.
A szülők gyermekük megkeresztelését gyülekezetünkben csak akkor kérhetik, ha legalább az egyikük református vallású.
Felnőtt keresztségre csak azok jelentkezhetnek, akik előzetesen elvégezték a felnőtt konfirmációra felkészítő tanfolyamot, és hitükről a gyülekezet előtt hitvallást tettek.

Mit jelent a keresztség?

Jézus mondja: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."- (Mt 28,18-20.)


A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a vízzel megöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az "újjászületés fürdője".
Egy gyermek esetében a szülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

A szertartás menete:

A lelkész a megjelentek igei köszöntése után, először felolvassa a szereztetési igét (ez a feljebb említett Jézusi kijelentés), majd egy választott igeszakaszt a Szentírásból, amit rövid igemagyarázat követ. Utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az Apostoli Hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé.

Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés aktusa. A lelkész jelzi, hogy a szülők és keresztszülők lépjenek közelebb az úrasztalához. Általában a keresztanya szokta keresztvíz alá tartani a gyermeket, előtte lehetőség van a szertartás alatt a gyermekkel székre leülni.

A lelkész a következőket mondja:
XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, Ámen!

A keresztelési szertartást egy áldás, ill. a gyülekezet áldást kérő éneke zárja le.
Kérjük, hogy bár a keresztelői szertartás az istentisztelet végén történik, az egész család vegyen részt az istentisztelet egészén!


Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.


Keresztelési kérdések a szülőkhöz:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
A válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkész ezután a gyülekezet tagjait is kérdezi:Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék?
A válasz:Ígérjük.

Imádságos szeretettel várjuk a megkeresztelni kívánt gyermekeket, felnőtteket egyaránt!